21.02 2020

KHAI TRƯƠNG NĂM MỚI

Khai trương ngày tốt lộc tràn về,
Francia đắt hàng cười hả hê,
Tiền vào như nước đếm không xuể
Điểm bán mọc lên khắp mọi bề.